12040224_百威1
12040223_百威2
12040222_百威3
12040221_百威4
12040220_百威5

Budweiser

Photographer:

 

Lei Chi

 

Location:

 

Guangzhou and Hong Kong, China